Portfolio > SPDI Work

Patsy McEnroe Photography

My Stairs, Homer interior
My Stairs, Homer interior
Steel/white oak
2009